Algemene voorwaarden – Dierencoach Anky

Definities:

 1. Dierencoach Anky
  Dierencoach Anky, met KVK nummer 83503617 en BTW nummer NL003836562B08, gevestigd te Haulerwijk.
 2. Klant
  Met ‘klant’ wordt de persoon aangeduid die een dienst afneemt van Dierencoach Anky. Dit is tevens de eigenaar of verzorger van het dier of de dieren waarmee gewerkt word of worden tijdens de uitvoering van de dienst.
 3. Dier
  Met ‘dier’ wordt het dier aangeduid waarmee gewerkt wordt tijdens de uitvoering van de dienst.
 4. Dienst
  Met ‘dienst’ wordt elke dienst aangeduid die uitgevoerd wordt door Dierencoach Anky. Daaronder worden de volgende diensten verstaan: contactmoment, consult, traject, cursus, workshop. Deze diensten vinden per mail, telefonisch, via videobellen en via persoonlijk contact plaats.

Inhoud:

 1. Algemeen
 2. Gezondheid en welbevinden van het dier
 3. Verantwoordelijkheden van de klant
 4. Resultaat van de geleverde dienst
 5. Betaling en tariefstelling
 6. Reiskostenvergoeding
 7. Ontevredenheidsprocedure
 8. Aansprakelijkheid
 9. Afzeggen/annuleren van een dienst
 10. Privacy
 11. Toepasselijkheid

Door een dienst bij Dierencoach Anky te boeken, gaat de klant akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Algemeen
1a. Deze voorwaarden gelden voor elke dienst uitgevoerd door Dierencoach Anky en voor elke overeenkomst tussen de klant en Dierencoach Anky.

1b. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1c. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1d. Dierencoach Anky en de klant zullen, als punt 1c van toepassing blijkt te zijn, in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2. Gezondheid en welbevinden van het dier:
2a. Dierencoach Anky stelt geen diagnoses en de overeengekomen dienst dient nimmer ter vervanging van de behandeling van een dierenarts. Het is belangrijk dat de klant het dier eerst laat onderzoeken door een dierenarts, om eventuele medische oorzaken voor het gedrag van het dier te kunnen behandelen of te kunnen uitsluiten.

2b. De klant is en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij doet met de informatie, adviezen en tips die door Dierencoach Anky versterkt worden.

2c. De klant is en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van het dier.

3. Verantwoordelijkheden van de klant:
3a. De klant is en blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes en gedrag. De overeengekomen dienst heeft als doel om naar een oplossing toe te werken, maar de klant draagt hier ten alle tijden zelf zorg voor.

3b. De overeengekomen dienst heeft nimmer als doel om enkel het gedrag van het dier te veranderen. Bij elke dienst wordt er een beroep gedaan op het aandeel van de klant in de situatie. De klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar dier. 

4. Resultaat van de geleverde dienst:
4a. Dierencoach Anky bied geen garanties. Het resultaat van de overeengekomen dienst hangt volledig af van wat de klant doet met de informatie en adviezen die Dierencoach Anky heeft verstrekt.

5. Betaling en tariefstelling
5a. De betaling vind plaats vooraf of direct na afloop van de uitgevoerde dienst.

5b. De betaling kan contant of digitaal (via betaalverzoek of bankoverschrijving) voldaan worden.

5c. De tarieven van de diensten zijn terug te vinden op de website (www.dierencoachanky.nl/aanbod). Bij boeking van een dienst gaat de klant akkoord met het tarief van de dienst.

5d. Dierencoach Anky is gerechtigd om de hoogte van het tarief aan te passen, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeengekomen dienst.

6. Reiskostenvergoeding
6a. De klant en Dierencoach Anky treden bij het sluiten van de overeenkomst in overleg over de locatie waar de overeengekomen dienst uitgevoerd zal worden.

6b. Indien de klant Dierencoach Anky ter plaatse op locatie de overeengekomen dienst laat uitvoeren, betaald de klant, naast het tarief van de dienst, ook een reiskosten vergoeding.

6c. De reiskostenvergoeding bedraagt 0,19 cent per gereden kilometer (heen- en terugreis) vanaf postcode 8433NL.

7. Ontevredenheidsprocedure
7a. Indien de klant ontevreden blijkt te zijn met de overeengekomen dienst, laat de klant dat binnen 14 dagen na uitvoering weten per mail (info@dierencoachanky.nl) of door telefonisch contact op te nemen (06-57602045).

7b. Tijdens een telefonisch gesprek of via de mail treden de klant en Dierencoach Anky in overleg om samen een overeenkomst te sluiten met als doel om de situatie voor beide partijen op te lossen.

7c. In geen geval vind er restitutie (terugbetaling) plaats.

7d. In geen geval wordt er een gratis vervangende dienst aangeboden.

8. Aansprakelijkheid:
8a. De klant is ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade/verwondingen die het dier tijdens de uitvoering van de overeengekomen dienst toebrengt aan andere mensen, dieren of voorwerpen.

8b. De klant is ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele verwondingen/schade de onopzettelijk worden toegebracht (door welk persoon dan ook) aan het dier.

8c. De klant is ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele verwondingen/schade die onopzettelijk worden toegebracht (door welk persoon dan ook) aan de klant zelf.

8d. Dierencoach Anky kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade/verwondingen die onopzettelijk worden toegebracht (door welk persoon dan ook) aan de klant en het dier voorafgaand, tijdens of na afloop van de overeengekomen dienst.

8e. Dierencoach Anky draagt zelf ten alle tijden verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid.

8f. Desalniettemin is Dierencoach Anky ten alle tijden gerechtigd om de klant aansprakelijk te stellen voor eventuele schade/verwondingen die door de klant of het dier worden toegebracht aan Dierencoach Anky en de voorwerpen die in het eigendom zijn van Dierencoach Anky.

9. Afzeggen/annuleren van een dienst:
9a. De afgesproken dienst kan geannuleerd worden. De klant dient de dienst uiterlijk een week voor vastgelegde datum van de uitvoering van de dienst te communiceren naar Dierencoach Anky via de mail, telefonisch of via Whatsapp.

9b. Indien de klant een reeds geboekte dienst dient te verplaatsen, omdat hij/zij op de afgesproken datum verhinderd is, doet de klant dat zodra hij/zij zich daarvan bewust is. De afzegging vind plaats via de mail (info@dierencoachanky.nl) of telefonisch/via Whatsapp (06-57602045).

9c. Indien de afzegging minder dan 24 uur voor aanvang van de uitvoering van de overeengekomen dienst gecommuniceerd wordt door de klant, brengt Dierencoach Anky het volledige tarief van de afgesproken dienst in rekening bij de klant.

9d. Indien Dierencoach Anky verhinderd is en de afgesproken dienst moet afzeggen, wordt dat zo snel mogelijk, zodra Dierencoach Anky zich hiervan bewust is, gedaan. Dierencoach Anky treed dan in overleg met de klant om een nieuwe datum overeen te komen voor de uitvoering van de overeengekomen dienst.

9e. Voor het annuleren van deelname aan een cursus of workshop geld dat deze tot vier weken voor aanvang van de cursus/workshop kosteloos geannuleerd kunnen worden. Word de deelname aan de cursus/workshop binnen twee tot vier weken voor aanvang van de cursus/workshop geannuleerd door de klant, dan brengt Dierencoach Anky 50% van het tarief in rekening. Word de deelname van de cursus/workshop twee weken of korter voor aanvang geannuleerd door de klant, dan word het volledige tarief in rekening gebracht door Dierencoach Anky. De klant mag dan wel een andere persoon deel laten nemen aan de cursus in zijn/haar plaats. 

10. Privacy
10a. De gegevens die Dierencoach Anky vastlegt en opslaat ter uitvoering van de afgesproken dienst, worden beveiligd bewaard tot drie maanden na afloop van de uitvoering van de als laatste overeengekomen dienst tussen de klant en Dierencoach Anky.

10b. Beide partijen – zowel klant als Dierencoach Anky – zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen voor, tijdens en na afloop van de uitgevoerde dienst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

10c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Dierencoach Anky gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Dierencoach Anky zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dierencoach Anky niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10d. Indien de klant akkoord gaat met het aanleveren van een review, gaat de klant ermee akkoord dat diens voornaam en de naam van het dier hierbij vermeld worden. Indien de klant anoniem wenst te blijven, zal de review onder een andere naam geplaatst worden.

10e. Indien de klant akkoord gaat met het aanleveren van een review, gaat de klant ermee akkoord dat er een foto van het dier (en eventueel de klant) geplaatst wordt bij de review. Indien de klant anoniem wenst te blijven, zal er een andere foto geplaatst worden, waar de klant en zijn of haar dier niet op afgebeeld staan.

10f. Indien de klant akkoord gaat met het aanleveren van een review, gaat de klant ermee akkoord dat de review, al dan niet anoniem (op verzoek), geplaatst wordt op de website en openbare social media kanalen (Instagram en Facebook) van Dierencoach Anky.

11. Toepasselijkheid
11a. Op elke overeenkomst tussen Dierencoach Anky en de klant is Nederlands recht van toepassing.

11b. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Dierencoach Anky en de klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Dierencoach Anky is gevestigd.